Generalforsamling Svaneke Tennisklub, 5. marts 2022

Formandens beretning for 2021:

I 2021 havde vi igen fornøjelsen af en fuldtallig bestyrelse bestående af Peter Sonne (kasserer), Jesper Manniche, Jesper Jørgensen, Klaus Nørregård og undertegnede. Hans Michael Kofoed og Erik Mohr har beredvilligt været suppleanter. Bestyrelsesarbejdet er blevet klaret via e-mails, og velvillig fordeling af arbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne.

2021 var endnu et rigtig godt år for klubben med mange aktiviteter, store investeringer i nyt materiel og af samme årsag med et underskud på  19.535,87.kr. Det relativt betydelige underskud skyldes indkøb af diverse materiel herunder ikke mindst en elektrisk drevet traktor (indkøbet godkendt ved generalforsamlingen i 2021) og udvidelse af vores skurareal med ny tilbygning, hvor vores indkøbte materiel kan stå i ly om vinteren.

Klubhuset er blevet malet, både damernes omklædningsrum og ikke mindst udvendigt efter forslag fra Bente Lange. Tak til Hans Michael, Erik og Lars der har malet udvendigt. Desuden er der stigende omkostninger til el, kontingent til DTF, elektricitet mm. Vores kassebeholdning er stadig komfortabelt stor på 88.113kr med udgangen af 2021.

Medlemsmæssigt havde vi igen fremgang fra 146 medlemmer ved slutningen af 2020 til 170 med udgangen af 2021. Fremgangen skyldes ikke mindst børnetræningen forestået af Jannik. Vi fik også tilgang af nye seniorer, dels fra Intro-kursus, dels fra en god blanding (af måske Corona-trætte) tilflyttere og landliggere.  

Sæsonstart

Først på sommer sæsonen stod – som altid - klargøringen af banerne i højsædet. Stor tak til dem, som endnu en gang hjalp til, ikke mindst Ole Mikkelsen, der altid yder en kæmpemæssig indsats og er fuld af gode ideer om nye metoder til klargøring og vedligeholdelse af baner. Vores nyindkøbte fejemaskine viste sit værd og gjorde arbejdet med klargøring af banerne meget lettere og mindre tidskrævende. Gruset fra kommunen kom overraskende igen til tiden, og vi kunne alligevel åbne banerne tidligt, da vinteren og forårsvejret var med os.

Bane 3 fik især en overhaling, og samlet set har banerne ikke stået flottere i mange år! Vi har fået en melding fra sportschefen i Tennis-Øst, at få, om nogen andre klubber kan slå os på banernes kvalitet. Bane 1 blev lagt om med nye linjer, og stolper flyttet en meter, så der nu er den krævede plads bag baglinjen i begge ender. Et gammelt problem fra dengang bane 1 blev anlagt er ny løst.

Banerne

Bane 1 blev lagt om med nye linier, og stolper flyttet en meter, så der nu er den krævede plads bag baglinien i begge ender. Et gammelt problem fra dengang bane 1 blev anlagt er ny løst. Igen en stor tak til Ole for det glimrende initiativ.

Igen har Ole været fremme i skoen i 2021, så nu råder vi over egen fejemaskine. En klar lettelse ved klargøring og vedligehold af banerne.

Træning

Jannik har stået for sommer og vintertræning af de yngste medlemmer. Arbejdet har fortsat båret frugt og der er opbygget en solid stamme af fremtidige stjerner i klubben. Desuden er Kasper Beyer gået ind og assisterer. Tak til Jannik og Kasper, som stod for træningen i 2021 med hvert deres hold!.

På seniorsiden havde vi voksen-intro, med 11 tilmeldte (nogle gengangere som gerne ville lære lidt mere, men med en del nye der næsten alle er fortsat som medlemmer).

 

 

Bornholmsmesterskaber

Bornholmsmesterskaberne blev afholdt her i Nexø Tennisklub. STK hjemførte igen titlen i Herresingle i A-rækken.

Mads Akselbo Holm vandt i Herresingle i B-rækken.

Tillykke til bornholmsmestrene!

Værtskab for turneringer/arrangementer

Grisby Open blev afholdt torsdag den 24. juli 2021. Holdledelsen prøvede at sammensætte parrene så jævnbyrdigt som muligt. De flotte vandrepræmier blev uddelt med rund hånd til alle deltagere. En dejlig eftermiddag og aften i hyggeligt selskab.

Svaneke Open, som Hasse stod for i anden weekend i juli (4 dage). Turneringen var velbesøgt med mange gengangere og fuldt belagt i herresingle.

Rengøring af klubhus

Som i de foregående år har Else haft tjansen med at gøre rent i vores klubhus en gang om ugen i løbet af sommersæsonen. En stor tak til Else for dette! Hun fortsætter forhåbentlig i 2022. Tak til Else!

Vinterklargøring

Vinterklargøringen af banerne gik som vanligt meget fint. Tak til dem, der mødte frem. Vi klarede det på under 2 timer med godt humør-

Til slut en tak til alle, der ydede en fortræffelig indsats i 2021, bestyrelse, trænere, spillere, krat og ukrudtsryddere, banemænd, turneringsledere, rengøringsdamer, tilskuere og alle som har været inddraget i klubbens aktiviteter i 2021

Anders Malmgren-Hansen, marts 2022