STK Generalforsamling i Svaneke Hallen 

5. marts kl. 10:00, 2022

 

Dagsorden med referat nederst:

 

 1. Valg af dirigent og sekretær/referent

 2. Formanden aflægger beretning

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingent

De gældende kontingenter er:

 • Seniorer (18-60 år): 800 kr. 

 • Seniorer >60 år: 500 kr.

 • Juniorer (<18 år): 300 kr. 

 • Søskende til juniorer: 200 kr. 

 • Familiekontingent: 1 voksen med 1 eller flere børn: 800kr. 2 voksne med 1 eller flere børn: 1400 kr.

 • Firmakontingent: 

1 permanent gæstemærke (ret til booking af 1 bane for 1 time ad gangen): 1500 kr. 

2 permanente gæstemærker (ret til booking af 2 baner for 1 time ad gangen): 2000 kr. 

Timemærke: 1 bane i 1 time: 100 kr.

Ugemærke: 1 bane 1 time af gangen i 1 uge: 600 kr.

 

Kassereren forslår forhøjelse af kontingent for seniorer og familier med 100kr. 

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 • Forslag til forskønnelse af klubhus fra Bente Lange. Klubhus er malet sort ifølge hendes forslag fra sidste år. I Bente Langes forslag indgår også beplantning, fjernelse af tagrende, grus på adgangsvej.

 • For og imod Svaneke Open. v/Kassereren m.fl. 

 • Nyt køkken og vandvarmer. v/Bestyrelsen.

 • Slåmur. For og imod etablering af ny mur. v/Kassereren og Ole Mikkelsen.

 • Cykelstativ ved indgangen. v/Kassereren.

 1. Valg af formand 

Anders Malmgren-Hansen genopstiller ikke. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt evt. suppleanter

- Jesper Manniche og Klaus Nørregård er på valg. Jesper Manniche modtager ikke genvalg. Klaus Nørregård modtager genvalg. Hans Michael Kofoed, nuværende suppleant modtager gerne valg til bestyrelsen. Jannik Nørregård modtager gerne valg til bestyrelsen.

 

 1. Valg af 1 revisor

 • Per Jørgensen modtager gerne genvalg. 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant

 • Jørgen Sonne modtager gerne genvalg. 

 1.  Eventuelt

 • Voksenintroduktion. Anders Malmgren-Hansen fortsætter som træner. 

 • Bornholmsmesterskaber. Det er STKs tur at afholde BM.  

 • Grisby Open, 2022. Anders Malmgren-Hansen fortsætter som arrangør. 

 • Vinterspil i hallen: Skal dette fortsætte og hvem står for at arrangere?

 • Status for børnetræning. 

 • Andre punkter under eventuelt?

 

Ad 1) Jesper Manniche valgt som dirigent og Jesper Jørgensen valgt som referent

Ad 2) Formanden aflagde sin beretning uden kommentarer - bliver lagt på hjemmeside

Ad 3) Stor medlemsfremgang, specielt i alderen 40-59 år og derved i sommerkontingent. Snak om medlemskab i DGI. Årets resultat blev et minus på knap 20.000 – helt bevidst, da stor investering i maskiner og stor kassebeholdning. Stadig knap 90.000 i kassebeholdning. Stor ros til kasserer for rigtig godt regnskab

Ad 4) Forslag om kontingentstigning nedstemt – måske næste år. 

Ad 5) Inden dette punkt forlod Anders Malmgren mødet. Han fik overrakt gave og stor klapsalve for hans store arbejde

 • Forskønnelse af klubhus er gennemført i en modificeret udgave. Tak til Bente for forslag

 • Vi ønsker at bevare Svaneke Open under andre konditioner herunder baneleje til klub til glæde for klubbens ungdomsarbejde. Den nye bestyrelse skal arbejde videre med dette

 • Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelse til at gå videre med at få lavet nyt køkken – obs på fondsansøgning

 • Ole Mikkelsen får bemyndigelse til at arbejde på at få renoveret slåmur

 • Arbejdsgruppe med Hans Michael, Lars og Erik går videre med cykelparkeringsprojekt

Ad 6) Vi kunne umiddelbart ikke finde en formand, som ville påtage sig arbejdet permanent, derfor blev Hans Michael Kofoed-Hansen valgt som formand indtil ekstra ordinær generalforsamling

Ad 7) Klaus Nørregård, Jannik Nørregård og Hans Michael Kofoed-Hansen valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Erik Mohr og Lars Kjærgaard valgt som suppleanter. Stor tak til Jesper Manniches store arbejde i bestyrelsen igennem 25 år!

Ad 8) Per Jørgensen blev valgt som revisor

Ad 9) Jørgen Sonne blev valgt som revisorsuppleant

Ad 10)   -    Anders Malmgren fortsætter som træner for voksenintroduktion

 • Vi skal afholde bornholmsmesterskaber i 2022

 • Anders Malmgren fortsætter med at afholde Grisby Open

 • Gerne fortsætte med vinterspil i hallen. En snak om kontingent

 • Det går rigtig godt med børnetræning – tak til Jannik og Kasper

 • Hjemmeside drøftet

 • Stor tak til Ole Mikkelsen for han kæmpe arbejde mht. banepleje