top of page

SVANEKE TENNISKLUB –
Dagsorden for og referat af Generalforsamlingen lørdag d. 04.03.2023.

1. Valg af dirigent og referent.
Jakob Bondo Schultz valgtes til dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Hans Michael vagtes til referent.


I alt deltog 14 medlemmer.


2. Bestyrelsens beretning for 2022.
Formanden, Jannik Kofoed-Nørgaard, aflagde mundtligt beretningen, der i
sin helhed vedlægges dette referat og optrykkes på STKs hjemmeside. Der
skal alene fremhæves hovedpunkter: at medlemstallet er stabilt (173
medlemmer); at STK har genereret et pænt overskud (ca. kr. 55.ooo); at
STKs aktiviteter (især udvidet ungdomstræning, ny hjemmeside) og
arrangementer (bl.a. afvikling af Bornholmsmesterskaber, Svaneke Open) i
2022 blev vel gennemført med bred involvering og deltagelse af
medlemmerne, bestyrelse og lokale sponsorer. Formanden rettede stor tak
til alle for den indsatsen i 2022, herunder ikke mindst for enestående
vedligehold af banerne m.m. til Ole Mikkelsen og de mange frivillige. Endelig
oplyste formanden, at i skoleferien 2023 (d. 30.06.-02.07.) vil som noget nyt
blive afviklet en DTF junior-turnering ”Svaneke Open Junior” med indtil 48
deltagere.
Under spørgsmål og drøftelse af beretningen påtog Klaus Nørregaard sig at
styre årets Grisby Open (dato ikke fastsat). Ungdomstræningen styrkes
fortsat med udvidet træner-indsats. Bestyrelsen vil p.t. ikke udfolde særlige
bestræbelser for videreførelse af Svaneke Open.
Beretningen blev godkendt med applaus.


3. Aflæggelse af regnskab 2022.
Kassereren, Peter Sonne, fremlagde regnskabresultatopgørelse for 2022,
godkendt af den valgte revisor. Vedlægges som bilag. Det gode årsresultat,
på kr. +55.991 mod kr -19.535 i 2021, skyldtes især indtægter fra baneudleje
og fra afholdelsen af BM2022 - og p.d.a.s. 2021’s investering i mekaniseret
banegrej.
Regnskabet godkendtes - med tak til kassereren.


4. Fastsættelse af kontingent.
På baggrund af det gode årsresultat forslog bestyrelsen at de gældende
(2022) kontingentsatser bibeholdes for 2023. Generalforsamlingen tiltrådte
dette.
Formanden orienterede om, at leje for udlejning af STKs baner (f.eks. til
andre klubbers træningslejre) p.t. kr. 125,00/time/bane vil blive hævet til kr.
150,00 i skolernes sommerferie.


5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Formanden orienterede om, at bestyrelsen overvejede anskaffelse af
kodelåse - 2 kode-tastaturer med 4 ciffre - til indgangsdørene til hhv. baner
og klubhus. Der ville blive tale om et relativt enkelt system, som (senere)
kunne gøre nøgler overflødige, især i forbindelse med udlejning/gæster. Der
forelå et tilbud i størrelsesordenen kr. 14.000 (inkl moms).


6. Valg at 2 bestyrelsesmedlemmer.
Peter Sonne og Niklas Blangsted blev genvalgt for to år.


7. Valg af (mindst) 2 suppleanter.
Erik Mohr, David Winther Hansen og Lars Kjærgaard blev valgt.


8. Valg af revisor.
Per Jørgensen blev valgt.


9. Valg af revisorsuppleant.
Jørgen Sonne blev valgt.


10. Eventuelt.

Erik Mohr efterlyste en adressat for vedligehold og reparation af tennis-
udstyr (net) i Svanekehallen. SIKs kasserer (Søren Holm) menes at være

være ansvarlig for hallen.
Lene Nielsen efterspurgte ”voksen-intro II”. Spørgsmålet tages op, når ny
voksen-intro-træner er fundet.
Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen med tak for
fremmødet.


(ref: HM)

bottom of page